Agenda 2030

Agenda 2030
För att uppnå målen i Agenda 2030 måste alla vara med och ta ansvar - stater, institutioner, privata företag, världssamfundet, det civila samhällets organisationer och även vi som privatpersoner.

De globala målen
De Globala målen är 17 stycken, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på ett av de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Målen antogs formellt av världens ledare i september 2015.

Målen är till för att vi alla ska se hur vi kan hitta sätt att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Hur bidrar vi?
Vår analys av bolagen vi investerar i omfattar flera av målen direkt eller indirekt.

På SPP analyserar och betygsätter vi 4 000 börsnoterade företag. Vi identifierar företag som arbetar integrerat med hållbarhet i sin verksamhet och som ser det som en affärsmöjlighet. Vi investerar inte i de sämsta och har övervikt i de bästa och arbetar aktivt med att påverka bolagen att ta ytterligare steg i en hållbar riktning.

Vi fokuserar i analysen särskilt på finansiell stabilitet, hållbar drift och positionering för framtida trender så som befolkningstillväxt, resursknapphet och ändrade konsumtionsmönster.

I den hållbara driftsanalysen ingår allt ifrån produktionsprocesser till uppföljning av leverantörskedjor, miljöpåverkan, sociala förhållanden och ägarstyrning. Vi väljer som en självklarhet också bort företag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Vi har liksom målen för de globala agendorna successivt genom åren höjt kraven, förfinat vår analysmodell och förbättrat vår förmåga att identifiera de hållbara vinnarna. I vår strategi ligger övertygelsen att de bolag som är mest resurseffektiva, tar de globala utmaningarna på allvar och anpassar sina verksamheter till en hållbar agenda och utveckling är de som kommer att vara mest lönsamma på sikt.

Nästa steg
Som ett nästa steg i arbetet med de globala målen tittar vi på hur vi kan integrera målen ytterligare i vår analys och även mappa upp vårt arbete mot målen för att tydliggöra vad vi gör och för att markera att vi vill vara en del av den globala agendan.

 

Läs mer om vår metod