Hållbarhet handlar om så mycket mer än endast klimatet

Victoria Lidén

Victoria Lidén, ny hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig på SPP Fonder, om vikten av att fokusera på alla delar av ESG, behovet av standardiserade regelverk och om utmaningarna med hållbar omställning.

Victoria Lidéns engagemang och intresse för samhällsfrågor och hållbarhet började tidigt. När hon pluggade ekonomi fanns emellertid inte CSR som en del av kursplanen, hon läste istället separata kurser och funderade över hur hon kunde kombinera sina intressen för hållbarhet och finans. Under en kurs föreläste professorerna Johan Rockström och Hans Rosling vilket ytterligare influerade henne.

Sen några månader tillbaka jobbar hon som hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig på Storebrand Asset Management, där SPP Fonder ingår. Victoria berättar vad hennes delade roll innebär.

Jag ingår i ett större team som heter “Risk och ägarstyrning”, vi tittar på och bedömer hållbarhetsrisker som påverkar de bolag vi investerar i. Vi sätter upp riktlinjer som påverkar hur klimatmålen sätts upp och efterlevs samt hur vi som bolag investerar och använder vårt mandat som investerare. Vi har också ansvar för bolagsstämmor och tittar på de bolag vi äger, engagerar och ser om vi kan skapa mer hållbart värde. Hur ser styrelsens arbete ut? Är det några särskilda aktieägarförslag som vi behöver ta ställning till? Det ingår mycket i arbetet kring risker och ägarstyrning.

Alla komponenter inom ESG hänger ihop

Victoria anser att finansbranschen har en stark ställning när det kommer till att påverka i olika hållbarhetsfrågor men vill understryka att det är viktigt att fokusera inte bara på klimat, utan även på sociala- och bolagsstyrningsfrågor.

Näringslivet spelar en stor och central roll, och finansmarknaden har ett viktigt ansvar att facilitera denna omställning. Det är människor och miljö som påverkas av hur vi investerar, därför är det a och o hur vi agerar här och nu. Min förhoppning är att när jag ska gå i pension, så är det en dräglig värld att gå i pension i, säger hon och fortsätter:

– Men hållbarhet handlar om så mycket mer än endast klimatet. Man kan lätt glömma att prata om andra delar av ESG – environmental, social and governance – än just klimatet. Där är arbetet med ägarstyrning oerhört viktigt. På Storebrand delar vi upp arbetet med ägarstyrning i tre grundpelare. Vi har direkt dialog med bolag, där vi kan påverka dem och influera dem till mer hållbar praxis, vi gör vår röst hörd på bolagsstämmor och vi samarbetar med andra investerare, både nationellt och internationellt, i olika investerarkoalitioner.

De senare är något Victoria pratar extra varmt om. Med koalitioner av investerare kan man påverka och åstadkomma förändringar på ett sätt som är svårt för ensamma investerare att uppnå. 

– Ett exempel på en viktig koalition som startade i början av förra året och som vi arbetat mycket med är koalitionen kring mänskliga rättigheter i konfliktområden. När vi såg det som hände i Myanmar identifierade vi omedelbart risken att bolag som verkade där direkt eller indirekt skulle kunna bidra med kapital till militärjuntan. Det var något vi ville motverka, så vi gick ihop i en stor investerarkoalition där alla hade olika intressen i landet och skickade brev till de berörda bolagen. Vi bad dem kartlägga sitt arbetssätt och sin leverantörskedja samt identifiera om det fanns risker där bolagen direkt eller indirekt kunde verka mot mänskliga rättigheter. Många stora bolag och investerare har anslutit sig till denna koalition, och det är ett bra exempel på hur vi arbetar med ägarstyrning.

Ett holistiskt perspektiv för hållbar omställning

Det är tydligt att frågan om hållbarhet blir allt mer aktuell och att fler och fler spelare, både stora och mindre, börjar tänka och agera mer kring ESG och att bedriva hållbar verksamhet.

– Fler och fler bolag upptäcker affärsmöjligheter eftersom hållbarhetsfrågan kan bidra till en större konkurrenskraft. Vi kommer att se ett större fokus på samarbeten mellan olika aktörer i framtiden, särskilt när det gäller att ställa om. Vi kan inte alla bli lösningsbolag som bidrar med tydliga lösningar på hållbarhetsfrågor, men med samarbete och konsekvent hållbarhetstänk kan vi tillsammans vara en del av lösningen. Det är viktigt att ha ett holistiskt perspektiv och förstå komplexiteten i arbetet vi har framför oss, men inte för den sakens skull ge upp. Där kommer EUs nya gröna taxonomi vara till stor hjälp: att standardisera vad som är hållbart och vad det innebär är av oerhörd vikt för både företag, politiker och konsumenter.

Apropå konsumenter: för några år sedan kom en kampanj som sammanfattade individens ansvar i hållbar omställning till de fem B:na – bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken. När det kommer till börsen anser Victoria att många ännu inte är införstådda i hur mycket ens pensionskapital kan påverka omställningen till en hållbar värld. 

– Många är medvetna om att de kan göra skillnad genom att flyga mindre eller inte äta kött, men få förstår vilken påverkan de kan genom att investera hållbart. Även om man inte har stora summor kapital att själv investera så finns alltid pensionskapitalet som kan göra stor skillnad. Jag tror att mer fokus kommer ligga på hållbar omställning i framtiden; särskilt när det gäller att få världen förstå att alla kan vara med och påverka. Tillsammans kan vi verka för en hållbar framtid – inom såväl klimat som mänskliga rättigheter och bolagsstyrning.

Dela artikeln Till spp.se