Investeringar i cybersäkerhet

dator

Cybersäkerhet handlar om att skydda system, nätverk och program från digitala attacker. Sådana cyberattacker har oftast som mål att få tillgång till, förändra eller förstöra känslig information. Det kan exempelvis handla om utpressning för att komma åt pengar eller stänga ned normala affärsprocesser¹.

I takt med att allt fler bolag digitaliseras och använder sig av digitala lösningar ökar behovet av cybersäkerhet. Idag är det av yttersta vikt att ha en säker digital identitet då de flesta ekonomier och samhällen i allt högre grad förlitar sig på digitala lösningar. Vi är beroende av dessa identiteter för att få tillgång till exempelvis utbildning, hälsovård och rättsväsende. Men eftersom det finns fler enheter än människor och cyberattackerna blir alltmer innovativa är det en större utmaning än någonsin att implementera effektiva åtgärder för cybersäkerhet.

markus-spiske-gcgves5H_Ac-unsplash_800px.jpgPhoto: Markus Spiske, Unsplash.com

I slutet av 2020 inkluderades de tre cybersäkerhetsbolagen PaloAlto, Okta och Crowdstrike i Global Solutions-portföljen under temat Empowerment. Bolag inom Empowerment-temat förlitar sig på säkra digitala lösningar då de levererar mobil finansiering, digitala banktjänster, internet med mera. Bolag som American Tower och Nokia utsätts löpande för cyberattacker på grund av sin inriktning och därmed behöver cybersäkerhet vara en viktig del av deras strategi. Enligt Nokias Threat Intelligence Report fortsätter antalet cyberattacker mot internetuppkopplade enheter att stiga i snabb takt på grund av bristfällig säkerhet. Antalet drabbade IoT-enheter har ökat kraftigt på bara ett år. Av alla drabbade enheter så stod internetuppkopplade (IoT) eller smarta enheter för 33 procent under 2020, vilket är en ökning från 16 procent under 2019. Enligt Nokias mjukvaruchef Bhaskar Gorti beror detta på det förändrade 5G-ekosystemet som gör det lättare att utnyttja svagheterna i IoT-enheter.2

I den senaste IEA-rapporten betonades vikten av digital energisäkerhet för att kunna uppnå en ekonomi med nettonollutsläpp.3

Under 2019, var sPower med om den första cyberattacken mot en leverantör av vindkraft och solenergi i Utah. Denna typ av attacker utgör potentiellt ett enormt hot då vi i allt högre grad förlitar oss på förnybar energi. En konsekvens av cyberattacker mot elnät skulle exempelvis kunna vara strömavbrott.

Om vi ska lyckas uppnå nettonollutsläpp till 2050 så behöver vi förlita oss på förnybar energi och digitala elnät, vilket i sig innebär en kraftigt ökad cyberrisk. Den snabba elektrifieringen av samtliga sektorer på global skala gör energisäkerhet till en mycket viktig fråga och motståndskraften mot denna typ av hot mot elsystemen måste därför förstärkas.

Cyberbrottslighet är bland de tre vanligaste typerna av bedrägeri som drabbar de flesta sektorer idag och cyberbrottslighet beräknas kosta 10,5 biljoner årligen 2025. Det är därför viktigt att implementera åtgärder för att förstärka cybersäkerheten framöver och vi ser detta som en viktig och nödvändig investeringsmöjlighet.

¹ Cisco

² Smart-industry.net

³ International Energy Agency, Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector, May 2021

Dela artikeln Till spp.se