IPCCs klimatrapport är ett mästerverk som visar vägen framåt

IPCC

Ett mästerverk är en unik skapelse som de flesta av oss sällan får se eller uppleva. Det kan handla om konst, mat eller till och med idrottsprestationer. Ett vetenskapligt mästerverk som kanske förbisetts under den senaste tidens oroligheter är en rapport från FNs klimatpanel IPCC.

Ett mästerverk är en unik skapelse som de flesta av oss sällan får se eller uppleva. Det kan handla om konst, mat eller till och med idrottsprestationer. Ett vetenskapligt mästerverk som kanske förbisetts under den senaste tidens oroligheter är en rapport från FNs klimatpanel IPCC. Rapporten är resultatet av ett imponerande arbete och innehåller en skarp varning om de klimatutmaningar som världen står inför men även gott om vägvisare mot de potentiella möjligheter som finns i arbetet med att lösa dessa utmaningar.

"Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability", publicerades av IPCC den 28 februari 2022 och utgör en skattkista med fördjupande kunskap om klimatförändringar. Rapporten har sammanställts av 270 forskare från 67 länder och det slutliga resultatet bygger på så många som 34 000 källor. I rapporten, som utgör den andra delen av IPCCs sjätte sammanlagda bedömning av klimatläget i världen sedan den första rapporten publicerades 1990, presenteras de senaste framstegen inom klimatforskning. Det är den andra rapporten av tre totalt i samma serie.

Rapporten, som är mycket omfattande och möjligen något överväldigande, fokuserar på omvandling och omställning. Den understryker att vi står inför ett sammansatt problem som saknar motstycke och som består av flera klimatutmaningar som behöver hanteras genom klimatarbete och anpassning. Dessa utmaningar utgör inte bara ett potentiellt hinder för världen att uppnå FNs globala mål, utan även ett existentiellt hot mot mänsklighetens existens.

IPCC Report Solutions Spotlight.PNG
Source: “A Borrowed Planet - Inherited from our ancestors.
On loan from our children." by Alisa Singer.
© 2022 All rights reserved. Source: IPCC


Nedan följer de viktigaste lärdomarna från rapporten1:

 1. Klimatförändringarna går snabbare och är allvarligare än vad som någonsin tidigare observerats. För de 127 risker som identifieras i rapporten är effekterna på medellång och lång sikt mycket allvarligare än för de risker som hittills identifierats.

 2. Klimatanpassning gynnar både människor och natur men nuvarande åtgärder går för långsamt. Bristande anpassningsförmåga kommer att leda till omfattande klimatmigration, både genom frivillig migration av människor som vill ha bättre levnadsförhållanden och tvingade evakueringar till följd av akuta klimatrelaterade katastrofer.

 3. De negativa effekter påverkar vissa regioner mer än andra. De mest sårbara regionerna är Väst-, Central- och Östafrika, Sydasien, Central- och Sydamerika, små önationer under utveckling samt Arktis.

 4. Ungefär hälften av jordens befolkning, mellan 3,3 och 3,6 miljarder människor, är mycket sårbara för klimatförändringar. Mellan 2010 och 2020 var antalet dödsfall i samband med översvämningar, torka och stormar femton gånger högre i regioner med hög sårbarhet än i regioner med mycket låg sårbarhet.

 5. Viktig infrastruktur som renhållning, vatten, hälsovård, transport, kommunikation och energi kommer att bli alltmer sårbar om inte klimatanpassning inkluderas i design- och byggstandarder.

 6. Extrem värme och torka kommer att allvarligt påverka människors hälsa genom snabb sjukdomsspridning, undernäring, luftföroreningar, vattenbrist, översvämningar samt försämrad produktion av och tillgänglighet till mat.

Möjligheter till transformativa lösningar

imagezxv1d.png
Bild: Sammanställning av transformativa lösningar. Källa: Sammanfattning från IPCC:s fullständiga rapport, illustrerad av Storebrand Asset Management. Endast för illustrativt bruk.

Mer fördjupande resultat från rapporten inkluderar följande²:

1. Transformativa lösningar

 1. Lösningar definieras som effektiva (minskar klimatrisker), genomförbara (möjliga och önskvärda med hänsyn till hinder, möjliggörare, synergier och avvägningar) och rättvisa (i linje med principer om fördelningsmässig, proceduriell och erkännande rättvisa) medel för att ”reducera klimatrisken, öka motståndskraften samt uppnå andra klimatrelaterade målsättningar i samhället.”

 2. Lösningsutrymme definieras som ”det utrymme där möjligheter och begränsningar avgör varför, hur, när och av vem som anpassning till klimatrisker görs” (Haasnoot et al., 2020). Så kallade möjliggörare underlättar genomförandet av olika typer av klimatanpassning och inkluderar exempelvis styrning, ekonomi och kunskap. Effektiv styrning, finansiering av klimatanpassning och naturbaserade lösningar är viktiga möjliggörare för att utöka lösningsutrymmet och minska klyftorna i klimatanpassningen.

 3. Transformation definieras som "en förändring av de grundläggande egenskaperna hos ett system inklusive ändrade mål eller värderingar". Det relaterade begreppet omställning definieras som "processen att gå från ett tillstånd till ett annat under en given tidsperiod".

 4. Omställning presenteras i fem system: "energi, mark och ekosystem, stad och infrastruktur, industri och samhälle. Tidigare har förändringar av sådan omfattning inte bara förknippats med tekniska och ekonomiska förändringar, utan med förändringar i de flesta aspekter av samhället.”

2. A En graf i rapporten om globala temperaturer som baseras på klimatdata från 70 000 år tillbaka bekräftar att forskningen som ligger till grund för rapporten saknar motstycke när det gäller kvalitet och omfattning. Forskning baserad på isborrning i Antarktis har gjort det möjligt att ta fram denna graf som presenteras i slutrapporten och som visar att mänskligheten nu har uppnått de högsta temperaturerna sedan vi började använda oss av jordbruk3.

3. Lösningar för klimatanpassning inkluderar:

 1. Ökad användning av grå, grön och blå infrastruktur, det vill säga urban infrastruktur, växter och vattenbaserade element.
 2. Ökad redundans i elsystem och andra nätverk
 3. Förbättrad hälsovård, katastrofhantering och tidig katastrofvarning
 4. Förbättrad hantering mark, jord och fiske
 5. Förbättrad vatteneffektivitet: Riktlinjer för att minska efterfrågan kan förbättra vattensäkerheten
 6. Stadsplanering, uppgradering av designstandarder och stadsplaner, implementering av naturbaserade lösningar, omplantering och förgröning
 7. Försäkringar och diversifierad försörjning, förändrad kost och minskat matsvinn
 8. Alternativa proteinkällor för mänsklig mat och djurfoder (protein från insekter, förvedade växter med hög proteinhalt som pappersmullbärsträd, alger och tång)


Investeringsmöjligheter

De senaste framstegen inom klimatforskning understryker vikten av att skydda infrastruktur från extrema väderhändelser. Investeringsteman som behöver ökade kapitalflöden inkluderar energieffektiv luftkonditionering, gröna byggnader, naturbaserade lösningar, alternativa proteiner, vattenhantering, stadsplanering samt investeringar som säkerställer en rättvis omställning.

Vår flaggskeppsfond SPP Global Solutions använder sig av en temaiskt investeringsstrategi som bygger på fyra
kompletterande investeringsteman. Fonden investerar i lösningsbolag inom klimat, hållbara städer, lika möjligheter och hållbar konsumtion. Inom stadsplanering, ett område med fokus på att förstärka motståndskraften mot klimatrelaterade risker och som främjar naturbaserade metoder är portföljbolagen Acciona och Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure två exempel på det. Inom Segmentet IT-säkerhet som är intressant när det kommer till att skydda kritisk infrastruktur såsom elnät, system för vattendistribution, järnväg, infrastruktur för kommunikation och byggnader är exmpel på lösningsbolag i fonden Okta, Crowdstrike och Palo Alto Networks. Inom förnybar energi återfinns bolaget Enphase Energy som levererar soltak med orkansäker teknik och batteri- och invertersystem som ska klara strömavbrott. inom segementet hållbara stälder är vi exponerade mot vattenrelaterade lösningar, exempelvis bolag inom dränering och vattenhantering som Advanced Drainage Systems, Xylem och Evoqua Water Technologies.

Framtidsutsikter

I en verklighet som plötsligt verkar både kaotisk och osäker kan åtgärder för att styra kapital mot lösningar tyckas otillräckliga. Det är dock så att marknadssignaler spelar roll. Att utnyttja finansiella resurser för att uppnå förändring är ett steg mot en bättre framtid för oss alla.

Nästa viktiga rapport från IPCC, ”Mitigation of Climate Change”, utgör den sista delen av IPCCs sjätte sammanlagda bedömning av klimatläget i världen och kommer att publiceras den 4 april 2022.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.


¹IPCC, 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. I: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. Tillgänglig via:  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/spm-headline-statements/
²IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
Tillgänglig via: https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf

Dela artikeln Till spp.se