Paradigmskifte för en utsläppsfri transportsektor i EU

Två personer med cykel

Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för smart mobilitet. Om strategin implementeras innebär det ett skifte från en gradvis förändring till en fundamental omvandling av Europas transportsystem.

charles-forerunner-gapYVvUg1M8-unsplash.jpg

EUs "Strategi för hållbar och smart mobilitet" innehåller initiativ och åtgärder utformade för att uppnå en minskning av utsläppen inom EUs transportsystem med 90 procent fram till 2050. Enligt Solutionsteamets bedömning bekräftar strategin vikten av undertemat "Mobilitet" som ingår i teamets investeringstema "Hållbara städer". Mobilitet var ett viktigt område i Team Solutions analysprocess under 2020 för att hitta bolag inom mobilitetslösningar och fortsätter att vara det även framöver. Som framgår av strategin från EU-kommissionen är de viktigaste målen för en hållbar transportsektor följande:

Senast 2030:

 • Minst 30 miljoner utsläppsfria bilar i trafik på Europas vägar.
 • 100 städer i Europa är klimatneutrala.
 • Fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa.
 • Tidtabellsbundna kollektiva resor under 500 km bör vara koldioxidneutrala.
 • Automatiserad mobilitet utbyggd i stor skala.
 • Utsläppsfria havsgående fartyg är klara för marknaden.

Senast 2035:

 • Utsläppsfria stora luftfartyg är klara för marknaden.

Senast 2050:

 • Nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är utsläppsfria.
 • Dubbelt så stor godstrafik på järnväg.
 • Tredubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa.
 • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta transporter med höghastighetsförbindelser.


För att nå dessa ambitiösa mål är strategin utformad för att vara hållbar (utsläppsfria flygplatser, hamnar, godstransporter, mobilitetslösningar mellan städer och inom städer); smart (artificiell intelligens, automatiserad och multimodal mobilitet) och; motståndskraftig (förhindrar spridning av pandemier, säker, prisvärd och tillgänglig transport). I rapporten diskuteras ett incitament för en hållbar utveckling i form av prissättning av koldioxid, vilket skulle utvidga EUs system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) till att även omfatta sjötransportsektorn.

Sammanfattningsvis kan strategin för smart mobilitet ge en indikation om vilka sektorer som kommer att gynnas av den kapitalallokering som EU behöver göra för att nå klimatmålen för nollutsläpp. Bolag som är verksamma inom automatisering, elektrifiering och sömlös transport i städer såväl som internationellt är väl positionerade för att utvecklas starkt i omställningen mot nettonollutsläpp.

TechCrunch: Spacemaker, som utvecklar AI-programvara för stadsutveckling, förvärvades av Autodesk för 240 miljoner USD

Den 17 november presenterades den stora nyheten att det amerikanska programvaruföretaget Autodesk har förvärvat det norska scaleup-bolaget Spacemaker. Autodesk inkluderades ursprungligen i SPP Global Solutions fonden 2018 tack vare sin banbrytande verksamhet inom CAD eller datorstödd design. Tekniken möjliggör tekniska skisser, virtuell design och testning med hjälp av programvara, vilket i sin tur möjliggör bättre design, mer hållbara lösningar, effektiv produktutveckling och mer framgångsrika nya produkter eller byggnader.

Solutionsteamet har hållit ett öga på Spacemaker i flera år på grund av bolagets innovativa approach till stadsplanering och användning av artificiell intelligens (AI) i planeringsfasen innan byggandet. Den geniala idén att koppla ihop två innovativa affärsidéer och sunda företagskulturer har potential att bana väg för mer hållbara bostäder. Med tanke på att vi kommer att vara två miljarder människor mer än idag år 2050 är det nödvändigt med en hållbar förtätning av stadsområdena.

Autodesk utgör en betydande position i SPP Global Solutions.  

Läs mer om förvärvet på TechCrunch

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

Dela artikeln Till spp.se