Sammanfattning av klimatmötet

vatten händer

Storebrands Solutions-team deltog virtuellt vid COP26, FNs 26e konferens om klimatförändringarna som genomfördes i Glasgow. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten från konferensen och hur de kan komma att påverka investerare.

Virtuellt deltagande
De dagliga livesändningarna från eventet samt även McKinsey Sustainabilitys paneldiskussioner var användbara för att få en överblick över framstegen. En viktig konsekvens för bolag är att kraven på klimatrelaterad rapportering kommer att öka. Exempelvis lyftes vikten av utsläpp inom scope 1 (direkta), scope 2 (indirekta genom köp av elektricitet) och scope 3 (indirekta genom användning av produkter) fram i  McKinseys sammanfattning[1].

Viktiga resultat
En oredigerad version av Glasgow-klimatpakten publicerades efter att nästan 200 länder slutfört förhandlingarna under COP26. Pakten fokuserar på forskning och det brådskande läget, anpassning, förebyggande, finansiering, teknologiöverföring, kapacitetsuppbyggnad och samarbete.

 • 1,5-gradersmålet: Klimatpakten slår återigen fast målsättningen i Parisavtalet: Att sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. Snabba, omfattande och ihållande reduktioner av de globala utsläppen av växthusgaser krävs för att uppnå detta. Målsättningen är en 45-procentig minskning 2030 och nettonollutsläpp 2050.

 • Nya åtaganden: Indien presenterade landets första målsättning att nå nettonollutsläpp 2070. Även Sydkorea, Thailand och Vietnam presenterade nya mål[2].

 • Regler för den globala kolmarknaden: Ett avtal som skapar spelregler för kolmarknaderna med avsikten att föra över biljontals dollar till minskning av klimatförändringarna.

 • Genom att inte längre dubbelräkna utsläppsrätter för kol och införa en gräns som gör att rätter som givits ut innan 2013 inte längre går att använda är målsättningen att säkerställa ett fokus på nyare utsläppsrätter som leder till faktiska utsläppningsminskningar[3]. Norge och Singapore ledde förhandlingarna för kolmarknaderna, så trots att landet erhöll utmärkelsen "Fossil of the Day" för att ha lagt mest arbete på att behöva göra så lite som möjligt lyckades Norges delegater bidra med ett viktigt bidrag till den slutliga pakten.

 • Stöd till kol och andra fossila bränslen: En viktig fras är “omställning till energisystem med låga utsläpp, inklusive en snabb utbyggnad av användningen av ren energiproduktion och åtgärder för att främja energieffektivitet, inklusive utökade åtgärder som syftar till en nedfasning av fullskalig kolkraft och utfasning av ineffektiva stöd till fossila bränslen"[4]. Termen “nedfasning” i stället för “utfasning” av kol har lyfts fram som en besvikelse, även om dess inkludering I pakten är ett viktigt framsteg. Det återstår även att se hur “ineffektiva” stöd till fossila bränslen kommer att definieras.

 • Motståndskraft:Investeringar i klimatanpassning kan skydda både människor och företag från omfattande och skadliga klimatrisker.

 • Metan och avskogning:Över 100 länder kom överens om att minska sina metanutsläpp med 30 procent och stoppa avskogningen till 2030. 19 miljarder USD kommer att investeras för att säkerställa denna utveckling.

 • Finansiering: Den privata sektorn uppmanas att bidra från sitt håll genom att mobilisera den finansiering som krävs för att implementera klimatanpassningsplanerna. Över 130 biljoner USD i privat kapital står bakom att förändra den globala ekonomin till nettonollutsläpp. Mer än 450 bolag och 45 länder har åtagit sig att bidra till finansieringen.[5].

 • Sjöfarten: Danmark lade fram strängare klimatmål för sjöfarten[6],
  följt av länder som Norge och USA. Även om den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) tidigare har tagit fram utsläppsmål utanför Parisavtalet så är det ett signifikant framsteg att inkludera sjöfarten i klimatpakten. Hela omkring 90 procent av den globala frakten transporteras via vattenvägar, vilket gör att den globala sjöfarten står för nästan 3 procent av de globala koldioxidutsläppen4.

 • Rättvis omställning:Ett erkännande av behovet av att “ge stöd till de fattigaste och mest utsatta i enlighet med nationella omständigheter och erkännande av behovet att ge stöd till en rättvis omställning”[7]. Detta inkluderar betydande finansiella flöden från utvecklade länder till utvecklingsländer.

 • Största överraskningen: Kina och USA undertecknade en gemensam överenskommelse I vilken de förbinder sig att minska kol- och metanutsläppen genom aktiva åtgärder från och med 2021 och framåt.

 
Så påverkas investeringar
Innan COP26 pekade utvecklingen för temperaturökningarna mot en uppvärmning om 2,7°C. Med de nya åtagandena förväntas temperaturerna öka mellan 1,8°C och 2,4°C. Oavsett hur det beskrivs så är konsekvenserna för investeringar tydliga: Företag som är transparenta, tydliga i sin omställningsresa, presenterar sina framsteg och milstolpar, investerar i enlighet med sina målsättningar och bedriver sin verksamhet med ren energi, energieffektivitet, resurseffektivitet och en målmedveten omställning, kommer att erhålla fördelar om de är väl positionerade inom sina respektive segment. Bolagen står inför höga omställningsrisker och betydande möjligheter på vägen fram till 2030. Det gör att investerare kan leta efter exponering mot segment som ger stöd till en grön och hållbar omställning, samtidigt som de ger stöd till sina portföljbolag.

Glasgow-klimatpakten lämnar efter sig en blandning av hopp och viss frustration. Som COP26-presidenten Alok Sharma noterade: Avtalet håller 1,5-gradersmålet vid liv men dess puls är svag. Ett betydande framsteg är överenskommelsen att samtliga länder skall presentera sina nationella fastslagna bidrag (NDC:er) varje år, till skillnad från de tidigare överenskomna uppdateringarna vart femte år. Konsekvenserna för investeringar är tydliga: Ökande globala klimatambitioner kommer att prägla de kommande årtiondena.

 

[1] McKinsey Sustainability, https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/COP26-made-net-zero-a-core-principle-for-business-Heres-how-leaders-can-act?cid=cl4c-cml&consentparameter={SF:Consent}

[2] Energi og Klima, https://energiogklima.no/nyhet/cop26/glasgow-pakten-dette-kom-ut-av-klimatoppmotet/

[3] Reuters, https://www.reuters.com/business/cop/factbox-whats-glasgow-climate-pact-2021-11-13/

[4] Glasgow Climate Pact (2021), sid 4,  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf

[5] Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ, 2021), https://www.gfanzero.com/press/amount-of-finance-committed-to-achieving-1-5c-now-at-scale-needed-to-deliver-the-transition/

[6] Reuters (2021), https://www.reuters.com/business/sustainable-business/denmark-us-12-other-nations-back-tougher-climate-goal-shipping-2021-11-01/

[7] Glasgow Climate Pact (2021), sid 10,  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf

 

 

Dela artikeln Till spp.se