Spelplanen har förändrats - den nya vägen till nettonollutsläpp

Väg genom skogen

I IEA-rapporten Net Zero by 2050 finns några stycken och viktiga punkter som är värda att lyfta fram. En kommentar till IEAs rapport Net Zero by 2050.

 1. För att klara klimatmålen krävs en snabb uppskalning av solenergi och vindkraft under nuvarande årtionde till årliga energitillskott om 630 gigawatt (GW) från solenergi (photovoltaics, PV) och 390 GW vindkraft till 2030. Detta är fyra gånger så mycket som rekordnivåerna under 2020. När det gäller solceller motsvarar det en installation av världens för närvarande största solcellspark ungefär varje dag. Vattenkraft och kärnkraft, de två för närvarande största källorna till elektricitet med låga koldioxidutsläpp, utgör viktiga grundförutsättningar för att klara dessa förändringar. I takt med att elsektorn blir renare framstår elektrifiering som ett kritiskt verktyg som kan användas inom samtliga delar av samhällsekonomin för att minska utsläppen. (Sid 14)

  Det här är ett massivt åtagande, men det är genomförbart. Dock kommer det att krävas samarbete mellan regeringar, tillsynsorgan, civilsamhället och den privata sektorn. Det visar också på potentialen för solenergi och vindkraft samt nödvändigheten av ökade investeringar inom dessa områden.

 2. Att tillhandahålla elektricitet till cirka 785 miljoner människor som för närvarande saknar tillgång till det idag, och rena matlagningslösningar till 2,6 miljarder människor som inte har det, utgör en central del av det här åtagandet. Utsläppsminskningar måste kombineras med att erbjuda tillgång till elektricitet för alla människor till 2030. Det här kostar cirka 40 miljarder USD per år, vilket motsvarar cirka 1 procent av de genomsnittliga årliga investeringarna i energisektorn, samtidigt som det ger stora fördelar i och med minskade luftföroreningar inomhus. (Sid 17)

  Det finns flera aspekter att lyfta fram här – för det första att många människor fortfarande saknar tillgång till grundläggande infrastruktur idag och att förnybar energi är ett kostnadseffektivt sätt att ge tillgång till elektricitet. För det andra medför det stora hälsofördelar att ersätta nuvarande metoder för matlagning och värmealstring med tanke på de lokala föroreningar detta orsakar idag. Samma fördelar gäller i stora drag när man ersätter kol med förnybar energi.

 3. Enligt Parisavtalet är parterna skyldiga att lämna in nationellt fastställda bidrag (NDC) till UNFCCC samt att implementera policyer i syfte att uppnå sina angivna mål. Processen är dynamisk; den kräver att parterna progressivt uppdaterar sina NDCer vart femte år för att spegla högsta möjliga ambitionsnivå. (Sid 31)

  Som en påminnelse inför COP 26 i Glasgow senare i år så kommer länderna som står bakom åtagandet att revidera sina nationellt fastställda bidrag. Inför COP25 i Madrid uppmanades dessutom alla länder att ta itu med det glapp som föreligger mellan nuvarande åtaganden och de överenskomna målen när det gäller den globala uppvärmningen. Vi kommer att få se mer ambitiösa mål i slutet av året – men det återstår att se om det här glappet åtgärdas helt eller bara delvis.

 4. Cybersäkerhet kan komma att bli ett ännu viktigare område när det gäller att hantera risker inom säker tillgång till elektricitet i takt med att system införs med mer digitaliserad övervakning och kontroll i allt fler kraftverk, elnätstillgångar och lagringsanläggningar. Beslutsfattare har en central roll att spela för att säkerställa en förbättrad cybersäkerhet inom elproduktionen och det finns ett antal olika sätt för att uppnå detta (IEA, 2021c). (Sid 176)

  Cybersäkerhet spelar en allt större roll för att säkerställa övergången till nettonollutsläpp. Ett exempel på vad dessa risker kan leda till är effekterna av en cyberattack som genomfördes mot en amerikansk bränsleledning. Allteftersom elnäten blir "smartare" krävs ett ökat fokus på att säkerställa integriteten och säkerheten hos dessa system.

Det finns givetvis mer att lyfta fram i rapporten, men det viktigaste att ta med sig är utan tvekan de enorma möjligheter som den här omställningen för med sig – inte minst den oerhört viktiga roll som förnybar energi och elektrifiering spelar för att säkerställa övergången till nettonollutsläpp.

Rapporten är också en påminnelse om att spelplanen har förändrats, och att vi behöver genomföra skyndsamma omställningar, men även att framtiden är ljus och att en värld med nettonollutsläpp är en bättre värld.

Dela artikeln Till spp.se