Akut behov av ett förändrat globalt livsmedelssystem

Skog

Uppskattningar visar att om FNs globala mål uppnås kan en potentiell marknad om 12 biljoner USD med 380 miljoner nya jobb öppnas upp till 2030. Av dessa beräknas 685 miljarder USD vara inom matsvinn och avfall och 665 miljarder USD inom jordbrukslösningar.

FN genomförde nyligen toppmötet UN Food Summit för hållbara livsmedelssystem i samband med mötet för FNs Generalförsamling (UNGA). Deltagare från hela världen samlades för att prata om det globala livsmedelssystemet. Kritiker menar att man inte lyckades komma fram till någon egentlig lösning på den kritiska situation som vårt livsmedelssystem befinner sig i.

Covid-pandemin har förvärrat den globala hungersnöden, vilket belyser det kritiska läge som vårt livsmedelssystem befinner sig i. FNs jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) har nyligen publicerat en rapport om arbetet med att nå FNs globala mål. Enligt rapporten är de generella framsteg som gjorts inom livsmedels- och jordbrukssektorn otillräckliga. Faktum är att hoten mot en global hållbar livsmedelssituation har förvärrats. Andelen människor som lider av undernäring ökade från 8,4 procent under 2019 till 9,9 procent under 2020, antalet människor som lider av svält ökade i samtliga världens regioner (förutom i Ostasien och Sydasien) från 2015 till 2020 och det beräknas att 1 av 3 människor globalt inte kommer att ha tillgång till tillräckligt med mat under 2020, vilket motsvarar en ökning med 320 miljoner människor på ett år. Om inte omedelbara åtgärder vidtas kommer de relaterade hållbarhetsmålen inte att kunna nås till 2030.

Det råder ingen tvekan om att våra livsmedelssystem är i akut behov av förändring för att bli mer hållbara. För att få till en sådan förändring krävs det att individer, regeringar och den privata sektorn agerar. FAO betonar den viktiga roll som den privata sektorn spelar när det gäller att uppnå FNs globala mål och ett kapitel i FAOs rapport handlar om hur den privata sektorn kan mäta sitt bidrag till att uppnå de globala målen med fokus på livsmedel och jordbruk. Rapporten täcker in livsmedelssystemet fem huvudområden: jordbruksproduktion, livsmedelsförädling, grossisthandel med livsmedel, detaljhandel med livsmedel och livsmedelsrelaterade tjänster. Idag finns det betydande luckor inom jordbruksnäringens rapporteringstandarder. Ett steg mot att nå de globala målen är enligt FAOs bedömning att utveckla ett antal centrala livsmedels- och jordbruksindikatorer för att mäta den privata sektorns bidrag till att nå dessa mål.

Livsmedelssystem är utan tvekan ganska komplexa och även om vi har avancerad teknologi för att bekämpa klimatförändringar så är den teknologiska utvecklingen inom livsmedelssystem fortfarande i ett tidigt skede. Allt eftersom investeringarna i jordbruks- och livsmedelsteknik ökar är dock vår förhoppning att vi får se fler affärsmodeller med potential att bidra till mer hållbara livsmedelssystem i framtiden.

I vårt dokument om cirkulär ekonomi diskuterar vi några av de lösningar som kan bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem. Det kan du läsa om här: Whitepaper on Circular Economy

Dela artikeln Till spp.se