Ska vi investera i e-handel?

Flerfamiljshus

Trenden att investera i e-handel har identifierats av andra kapitalförvaltare som en lovande möjlighet tack vare branschens potential att möjliggöra inkludering. Vi har dock valt en mer holistisk approach när vi identifierar investeringsmöjligheter med utgångspunkt i Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Pandemin har lärt oss att ännu mer tonvikt bör läggas på sammanlänkningen mellan de globala hållbarhetsmålen (SDG). Hälsa är kopplat till klimat, klimat är kopplat till ekonomi, ekonomi är kopplat till utbildning osv. Att tänka holistiskt kan dock vara svårt ibland eftersom potentiella investeringsmöjligheter riskerar att bromsa utvecklingen av andra SDGer.

Mark_Konig_Unsplash.jpg

Att investera i e-handel:

Empowerment utgör ett av kärnvärdena i hållbarhetsmålen. Ett bolags strategi för lika rättigheter och möjligheter är en viktig faktor i dess affärsverksamhet och dess inverkan på hållbar ekonomisk tillväxt i samhället.

E-handel kan vara en viktig faktor för att möjliggöra deltagande på den globala marknaden, i synnerhet för kvinnliga entreprenörer. Enligt World Economic Forum (WEF) har e-handelsrevolutionen skapat en rättvisare och mer inkluderande balans genom att omforma den globala affärsmiljön och ge mer utrymme och möjligheter för småbolag och i synnerhet de som leds av kvinnor. Världshandelsorganisationen (WTO), WEF och Electronic World Trade Platform (eWTP) lanserade 2017 initiativet ''Enabling E-commerce'' för att lyfta frågan om hur praxis och regelverk kring e-handel kan gynna småbolag.

Erfarenheten visar att e-handelsbranschen kan vara en viktig drivkraft för att främja inkludering. E-handel kan dock påverka utvecklingen av andra viktiga SDG-teman negativt. Här följer några orsaker till det:

  • Konsumism: konsumenternas shoppingvanor har förändrats drastiskt under de senaste åren och den här trenden har förstärkts ytterligare av den pågående pandemin. E-handeln har varit en del i att driva denna trend med fler tillgängliga produkter till konkurrenskraftiga priser, vilket har lett till att konsumenter ofta väljer att köpa en ny produkt snarare än att laga en befintlig. Detta koncept riskerar att påverka utvecklingen av en cirkulär ekonomi negativt. Vissa aktörer inom branschen har dock adresserat det här problemet genom att skapa plattformar för försäljning av begagnade produkter.

  • Miljö: det har visat sig vara svårt att mäta vilken påverkan e-handel har på miljön på grund av olika lokala transportlösningar, leveransmetoder osv. Studier har visat att 1/3 av alla e-handelskunder har returnerat inköpta varor inom tre månader. Det innebär dubbel transport samt att den returnerade produkten kanske inte kan säljas igen utan måste kasseras. En del plattformar visar information om olika produkters miljöpåverkan vilket gör att vissa kunder väljer det miljövänligare alternativet. Trots det väljer dock många kunder sannolikt den billigaste och snabbaste lösningen då e-handelskunder ofta prioriterar snabb leverans. Enligt ICAO och McKinsey transporterar flygfrakt 80 % av de gränsöverskridande e-handelstransporterna till privatpersoner. Vissa studier tyder däremot på att e-handel kan minska koldioxidutsläppen eftersom kunder inte behöver använda sina bilar när varorna levereras till dörren. Positiva aspekter av e-handel inkluderar dessutom musik och e-böcker eftersom fysiska produkter då ersätts med virtuella. Det minskar användningen av råvaror och energi som behövs för att tillverka och transportera produkterna¹.


Ovanstående faktorer kommer dock att göra det svårt för aktörer i e-handelsbranschen att anpassa sig till den kommande EU-taxonomin.


För att säkerställa ett inkluderande e-handelslandskap måste dessutom andra utmaningar inom branschen adresseras. Utan lämpliga åtgärder kan exempelvis stora aktörer lätt dominera marknaden. Att minska den digitala klyftan bör prioriteras för att säkerställa att alla intressenter har tillgång till digitala tjänster:

Som nämnts ovan kan vi se flera ESG-risker kopplade till branschen. Idag är det svårt att identifiera potentiella e-handelsföretag att investera i som inte påverkar utvecklingen av andra SDGer negativt. Förhoppningsvis kommer nya affärsmodeller inom e-handel att utvecklas i framtiden. Som investerare är det intressant att följa branschens utveckling, eftersom den kan vara ett kraftfullt verktyg för tillväxt och inkludering. Branschen bör utnyttja sin potential att skapa en inkluderande och miljövänlig sektor som skapar tillväxt för det globala samhället.


¹Research and Markets, 2020 Report on the Environemntal Impact of E-Commerce, 2020

Dela artikeln Till spp.se