Social taxonomi

Grönt nus

Bristen på investeringar för att lösa sociala behov har blivit ännu tydligare på grund av Covid-19 pandemin. Det uppskattas att mellan 88 och 115 miljoner människor riskerar att hamna i extrem fattigdom till följd av pandemin. De senaste åren har intresset för att investera i sociala aspekter av ESG ökat. Faktum är att antalet utfärdade sociala obligationer har ökat kraftigt sedan början av 2020. I juli 2021 publicerade arbetsgruppen för social taxonomi som ingår i EUs plattform för hållbar finansiering ett första utkast till en rapport om en social taxonomi. En sådan taxonomi, om den träder i kraft, kan sätta ett välbehövligt fokus på de sociala aspekterna av hållbarhet.

Den gröna taxonomin jämfört med den sociala taxonomin:
Arbetsgruppen har fått rådet att följa samma modell som för den gröna taxonomin. Detta kommer att hjälpa företag som måste rapportera om båda taxonomierna eftersom de då inte behöver arbeta med två olika typer rapporteringskrav. Det kan också göra det lättare för investerare att jämföra fonder med miljömässiga eller sociala mål, eller fonder som strävar efter att kombinera dessa två områden. Det finns dock fortfarande skillnader mellan de två taxonomierna såsom kvantitativa kriterier. Social hållbarhet beskrivs ofta i kvalitativa termer medan miljöaspekter ofta mäts med relevanta kvantitativa indikatorer. Fortsatt forskning om sociala aspekter pågår och kvantifierade sociala indikatorer håller även på att utvecklas. Dessa behöver dock testas för att kunna beaktas.

Social taxnonomi 2.jpg

Den föreslagna strukturen för taxonomin:

"Syftet med den sociala taxonomin är att styra kapitalflöden till aktörer och verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter samt att säkra kapitalflöden till investeringar som förbättrar livsvillkoren, i synnerhet för de mest utsatta.”

Den föreslagna strukturen har en vertikal och en horisontell dimension. I korthet innebär detta att den vertikala dimensionen kommer att fokusera på vilken typ av verksamhet som anses bidra till social utveckling medan den horisontella dimensionen fokuserar på i vilken grad den ekonomiska verksamheten kan anses vara socialt hållbar. Den horisontella dimensionen fokuserar på hur intressenter både kan påverkas negativt eller positivt av den ekonomiska verksamheten. Detta inkluderar arbetare, konsumenter och samhällen samt de som påverkas i värdekedjan.

Anpassning av SPP Global Solutions:
Den sociala taxonomin syftar till att definiera möjligheter för investerare att bidra till politiska agendor i Europa och globalt, såsom FNs globala mål (SDG). De globala målen har också fungerat som ett ramverk för den föreslagna vertikala dimensionen av taxonomin. Denna dimension fokuserar på produkter och tjänster för grundläggande mänskliga behov och grundläggande infrastruktur. Målet är med andra ord att främja en adekvat levnadsstandard, vilket inkluderar förbättrad tillgänglighet till produkter och tjänster som främjar grundläggande mänskliga behov.

SPP Global Solutions har som målsättning att investera i bolag som tillhandahåller lösningar, främst genom produkter och tjänster, och som kan dra nytta av de identifierade trenderna inom de globala målen. Några exempel på vad som ryms inom den vertikala dimensionen av taxonomistrukturen är teman som vi har identifierat som lösningar. Dessa inkluderar (men är inte begränsade till):

  • Vatten (identifierad i smarta städer)
  • Bostäder (identifierad i smarta städer)
  • Sjukvård (identifierad i lika möjligheter)
  • Transport (identifierad i smarta städer)
  • Telekommunikation och internet (identifierad i lika möjligheter)
  • Ren elektricitet (identifierad i förnybar energi)
  • Finansiell inkludering (identifierad i lika möjligheter)
  • Avfallshantering (identifierad i cirkulär ekonomi)


Vi ser den sociala taxonomin som en viktig del av att nå den fulla potentialen i de globala målen och vi tror att SPP Global Solutions är positionerad för att kunna dra nytta av detta. Vi tror också att en social taxonomi skulle kunna bidra till den gröna omställningen eftersom vi behöver socialt inkluderande åtgärder för att kunna tillhandahålla ren energi till alla senast 2030. Om den sociala taxonomin träder i kraft kommer vi att fortsätta vårt arbete med att uppfylla de kriterier som satts upp för att nå målet med taxonomin.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Dela artikeln Till spp.se