Nya fondfaktablad från den 1 januari 2023

2023-01-09

Från den 1 januari 2023 byter vi ut de befintliga fondfaktabladen till nya faktablad, PRIIPs Kid (”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products”). De nya Priip-faktabladen ersätter de tidigare fondfaktabladen.

Syftet med de nya faktabladen är det ska vara enklare att jämföra fonder med varandra. Nytt är att det inte bara är fonder du ska kunna jämföra utan även andra så kallade paketerade sparprodukter som till exempel fondförsäkringar. Priip Kid omfattar fonder, strukturerade produkter, försäkringsbaserade investeringsprodukter och derivat.

PRIIP-faktabladen skiljer sig en del från tidigare faktablad. Bland annat är riskskalan annorlunda och fondens avgifter redovisas på ett nytt sätt. Resultatscenarier ersätter också historisk avkastning

Hur redovisas risker i fonder?
Fonder har tidigare redovisat sin risknivå på en skala från ett till sju, där ett är lägst risk och sju är högst risk. Risknivån i Priip-faktabladen graderas också på en skala från ett till sju, men innefattar även andra investeringsprodukter. Detta innebär att fonder nu kommer att jämföras med mer riskfyllda produkter. Generellt kommer en fond att få 1-2 lägre risk på skalan. 

Tänk på att risken i en fond, fondens volatilitet, inte ändras utan det som förändras är själva skalan som nu även innefattar produkter med ännu högre risk.

Nytt sätt att redovisa fonders kostnader
Det som bland annat är nytt är begreppet Löpande kostnader. Detta utgörs av två poster; Förvaltningsavgifter och Andra administrations-eller driftskostnader. Detta påminner om det tidigare begreppet Årlig avgift, samt Transaktionskostnader. Här ska fondförvaltaren redogöra både för en fonds direkta transaktionskostnader, som exempelvis courtage, men även för fondens indirekta transaktionskostnader, som exempelvis spread-kostnader. Spread-kostnader är skillnaden mellan det finansiella instruments uppskattade marknadsvärde och det pris som någon får köpa/sälja det för under en handelsdag.

Viktigt att tänka på är att inga nya kostnader har tillkommit som påverkar fondens avkastning negativt i jämförelse med tidigare. Syftet med den utökade redovisningen är att skapa en större transparens och förståelse för vilka typer av kostnader som kan belasta fonden och hur de kan skilja sig åt mellan olika Priip-produkter.

Här finner du faktabladen: www.storebrandfonder.se/faktablad