"Det är 2018 och dags för bolagen att fokusera mindre på klimatförändringarna"

2018-03-21

Efter att ha läst rubriken ovan drar du troligtvis en av två slutsatser. Antingen har SPPs hållbarhetsteam tagits över av klimatskeptiker, eller så har SPP plötsligt ändrat inriktning och bestämt sig för att det trots allt är ok att fortsätta bedriva verksamhet utan att ta hänsyn till vad som händer. Lyckligtvis stämmer ingetdera. Vad som däremot blir allt tydligare för alla som jobbar med eller intresserar sig för hållbarhetsfrågor är att den totala dominansen av klimatfrågor på utvecklingsagendan mycket väl riskerar att hindra en hållbar utveckling totalt sett.

Viktiga initiativ riskerar att nedgraderas

Det nästan fullständiga fokuset på klimatfrågor för med sig två problem. För det första riskerar förändringar som ett bolag gör för att främja en hållbar utveckling att inte anses vara tillräckliga. Om klimatförändringar framställs som det enda problemet är det löst så snart utsläppen av växthusgaser minimeras. Det innebär att bredare initiativ som leder till framsteg inom utsläpp i vattendrag, landanvändning, jämlikhet och korruption riskerar att nedprioriteras eller i värsta fall ignoreras. För det andra är problemet med klimatförändringar mest relevant för vissa sektorer i ekonomin. Sektorer som energi, samhällstjänster, tillverkning och jordbruk är kanske de mest uppenbara. Frågan är vad detta får för konsekvenser för branscher som finans, IT och sjukvård? Dessa fundamentala sektorer i ekonomin riskerar att hamna på efterkälken och det finns en risk att deras inverkan på en hållbar utveckling underskattas.

Naturen är både sårbar och nödvändig för den internationella ekonomins välbefinnande

Klimatförändringar är givetvis fortfarande en oerhört viktig fråga. Den är tätt sammankopplad med en hållbar utveckling och utgör en betydande riskfaktor för många sektorer. Det har dock alltid varit, och förblir, i första hand ett symptom på ett djupare och mer inrotat samhällsproblem. Det handlar om vårt inneboende problematiska förhållande till naturen. Det förhållandet tycks präglas av den föråldrade uppfattningen att naturresurser bör utvinnas så snabbt och effektivt som möjligt för att gynna samhällets ekonomiska välstånd. Som samhälle betraktat har vi utan tvekan gynnats kraftigt av det omfattande användandet av naturresurser. Men vårt ensidiga och exploaterande förhållande till naturen har lett till en så extrem miljöförstöring att den hotar framtiden för vårt finansiella system och vår sociala välfärd. När exempelvis antalet bin har minskat så mycket att lastbilar kör bikupor från gård till gård för att pollinera grödor i USA måste vi inse att vi har skapat ett allvarligt problem. Eller när två tredjedelar av jordens befolkning, 4 miljarder människor, lever under förhållanden som präglas av svår vattenbrist under stora delar av året. Detta är bara två exempel som visar att vårt förhållande till naturen fortfarande speglar ett förindustriellt tänkesätt. Nu vet vi, och måste inse på allvar, att naturen både är sårbar och nödvändig för den internationella ekonomins välbefinnande.

Vi behöver en grundläggande förändring och en bred och övergripande förståelse för hållbarhet

Det som behövs för att säkerställa en hållbar utveckling är inte bara minskade utsläpp, utan även en grundläggande attitydförändring kring resurshantering och den naturliga miljön. Lyckligtvis har vi ett internationellt ramverk för både stater och bolag som beskriver den globala agendan för hållbar utveckling i detalj. FNs globala mål för en hållbar utveckling som beskrivs i Agenda 2030 är omfattande, sammanlänkade och definierar vad som behövs för att världen ska röra sig i en hållbar riktning fram till år 2030. Det finns även allt mer som visar att dessa mål representerar några av de kanske största affärsmöjligheterna i vår tid. Som en långsiktigt hållbar investerare använder SPP hållbara utvecklingsmål för att identifiera både affärsmodeller och specifika bolag som är väl positionerade för att bidra till en hållbar framtid. Det viktigaste resultatet av detta arbete är att bolagen som rankas högst befinner sig inom ett brett spektrum av sektorer och har analyserats utifrån ett brett spektrum av kriterier. Det är med andra ord endast genom en bred och mångsidig förståelse av hållbarhet som vi kan uppnå vårt gemensamma mål om ett välmående och hållbart samhälle för kommande generationer.

Matthew Smith

Chef Hållbara investeringar, Storebrand/SPP