SPP Fonder gör samtliga fonder fossilfria

2019-12-09

I förra veckan inleddes klimatmötet i Madrid som till hög grad präglas av behovet av höjda nationella klimatambitioner för 2020. SPP Fonder väljer samtidigt att göra alla fonder, med sammanlagda tillgångar om 230 miljarder, fossilfria.

För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning mot en fossilfri värld. Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet ska uppnås.

- Som investerare ska vi bidra på det sätt vi kan. Just nu befinner vi oss i en helt ohållbar ekvation, där klyftan mellan de globala planerna att finansiera fossila verksamheter och de klimatplaner som världens ledare enades om i Paris 2015, bara ökar, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

SPP Fonder har under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från olika perspektiv och successivt minskat Co2-exponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar. Nu tas ytterligare krafttag och bolag med fossil verksamhet exkluderas från samtliga fonder.

- Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden. Vi ska därför backa bolag som kan förändra sin verksamhet och har möjlighet att vara en del av en lönsam hållbar ekonomi, allokera kapitalet till dem och utmana branscher som inte är förenliga med de globala klimatambitionerna. 

- Att arbeta med aktivt ägarskap och driva branschers utveckling är en mycket viktig aspekt i hållbarhetsarbetet, som kräver tålamod. Förändring tar tid. I Sverige har vi en kundgrupp som inte riktigt har det tålamodet. Många av våra kunder har dessutom väl utvecklade klimatplaner och inskrivet i sina placeringsmandat vad de kan vara investerade i. Till dem vill vi tillhandahålla klimatsmarta framtidsprodukter.

Enligt Åsa finns det också politiska och regulatoriska skäl till att inte vara investerad i företag med fossil verksamhet.

-Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att beskattas allt hårdare framöver, en risk finansbranschen generellt sett kanske inte fullt ut prissatt. Europeiska Investeringsbankens senaste beslut att sluta finansiera fossila verksamheter talar också för att det steg vi nu tar är riktigt, avslutar hon.

För mer information om SPP Fonders hållbarhetskriterier 

Några steg på resan mot ett fossilfritt SPP Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.